• 10 10

  10

  10 ýyl hil kepilligi
 • 20 20

  20

  20 ýyl ygtybarly marka
 • 86 86

  86

  86 Dornier dokma maşynyny düzýär
 • 1200 1200

  1200

  1200-den gowrak nagyş we reňk

Kompaniýanyň tertibi

 • Zawod

  Zawodymyz Hytaýyň merkezi ýerleşýän Çengdu şäherinde ýerleşýär!

 • SYITYASAT GÖRNÜŞI

  Himiki we fiziki aýratynlyklary synag we derňew enjamlary we inersenerler.

 • GURNAMA

  Germaniýadan ösen enjamlar we Fransiýadan tehniki topary hakyna tutdy.

 • Ammar

  Gowy dolandyrylýan zawod ammary, ýüklemezden ozal harytlaryňyzy oňat ýagdaýda saklaň.

ÖNÜMLER Kategoriýasy

Aýratyn önümler

Güneş bar ýerinde Groupeve bar.
has giňişleýin gör

MUGT FABRIK MESELLERI 650 KÖP KÖP KÖP

Sebit bazaryndaky zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin

hakda

mata paýlaýjy meýilnamasy

$0

 • 125 nagyş

  Gün şöhlesinden ýasalan mata

 • 55 nagyş

  Gün şöhlesi Zebra mata

 • 171 nagyşlar

  Poliester Zebra mata

 • 125 nagyş

  Poliester ýarym gara mata

 • 120 nagyş

  Poliester öçürilen mata

 • 64 nagyş

  Süýümli aýna öçürilen mata

Biz hakda

Groupeve LTD

Groupeve, dizaýny, gözleg we satuwy birleşdirýän döredijilik güneşli mata öndürýän kärhana.Bu meşhur korporasiýa “Premium System” bilen gelýär.

Has köp
wideo wideo

Programma ssenarileri

 • Penjire we gapy ekranlary
  SUNETEX®Myhmanhana

  Penjire we gapy ekranlary

  Ofisdäki adamlar iň oňat görnüşi, howa akymy, UV goragy bilen penjireden güneşli bolmagyny gowy görýärler, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp penjire we gapy gün matasyny, winil bilen örtülen süýümli aýna ýa-da poliester ýüplükden ýasalan Sunetex gün şöhlesini tapýarlar. zawodyň göni satuwy bilen bazaryňyz üçin iň gowy saýlawdyr.
  köpräk oka
 • “Sunetex” içerki gün dolandyryş matalary
  SUNETEX®VILLA

  “Sunetex” içerki gün dolandyryş matalary

  Groupeve, ýagtylyk, howa akymy, rahatlyk we gözelligiň ajaýyp deňagramlylygyny üpjün edýän penjireler, gapylar we daşarky fermuar perdeleri üçin iň oňat hilli Gün şöhleli mata hödürleýär, motorly rolikli perdeler bilen ýaşaýyş we söwda ýerleri üçin iň oňat penjire çözgüdi edýär. , dünýäni dolandyryp biljekdigiňizi duýarsyňyz.
  köpräk oka
 • Gündizki gizlinligiňizi artdyryň
  SUNETEX®Ofis

  Gündizki gizlinligiňizi artdyryň

  Gizlinlik penjiresiniň bejergileri öýde ýa-da ofisde gündiz has uly gizlinlik goşmak üçin iň oňat çözgütdir.Täze dizaýn bilen has ýokary matany tapyň, ýygnamak üçin 950-den gowrak nusga hödürleýäris.Içki we daşarky programmalar satuwy üçin işi giňeldiň.
  köpräk oka
 • Öýüňizi has amatly ediň
  SUNETEX®Öý

  Öýüňizi has amatly ediň

  10 ýyllyk hil kepilligi rolikini Hytaý zawodyndaky mata materiallaryny gözlemek isleseňiz, içerki penjire bejeriş bazaryndaky satuwyňyzy giňeldiň.“Sunetex” -iň güne gözegçilik edýän matalary, bäsdeşlik bahalary bilen müşderileriňiziň öýleri we ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr.
  köpräk oka

Iň soňky habarlar

 • Bezegiňiz üçin Zebra körlerini petikläň we öçüriň

  Blokirlemek we çykarmak Z ...

  28-nji noýabr, 22-nji noýabr
  Bezegiňiz üçin Zebra körüni petikläň we öçüriň Taslanan Zebra kör, üýtgeýän Tra bilen keseligine zolakly matany ulanýar ...
 • Windows üçin Zebra körler, goşa gatlak rolikli penjire kölegeleri

  Windo üçin Zebra körler ...

  25-nji noýabr, 22-nji noýabr
  Home Howpsuz we amatly dizaýn home Öý üçin penjire kölegeleri, çydamly metal zynjyry diwara berkidýän howpsuzlyk enjamy bilen üpjün edilendir ...
 • Garaňky rolik kölegesi, otagyň garaňkylygy örtülen kölege, mata penjire kör

  Garaňky rolik kölegesi, ...

  25-nji noýabr, 22-nji noýabr
  UPGRADED CORDLESS DIZAYNI: Şnursyz dizaýn penjire arassa, tegelek görünmeýär we çaga üçin has howpsuz gurşaw döredýär ...
Bize goşul

2022 Biz elmydama ýolda.

Sitata soraň

Habaryňyzy bize iberiň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň